top of page

Teadmiseks: toetused ja abi loomeettevõtjale

egu kogu maailmas toimuv ning Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukord mõjutab negatiivselt väga paljusid eluvaldkondi, teiste hulgas on tugevasti häiritud tegevus kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas – seda eriti loomingu esitlemise ja teoste müügi osas. Juhime teie tähelepanu viimastel päevadel Eestis välja kuulutatud toetusmeetmetele ja –võimalustele, mis rakenduvad väikeettevõtjatele sõltumata nende tegevusvaldkonnast.

1) Töötasu hüvitis

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot. NB! Töötasu hüvitist makstakse töölepingu (mitte käsunduslepingu) alusel töötamise korral.

Hüvitist saab taotleda sõltumata ettevõtte suurusest (st see rakendub ka mikroettevõtjatele) juhul, kui on täidetud vähemasti kaks järgnevatest tingimustest:

- tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

- tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;

- tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi (märts-mai 2020) jooksul. Toetusmeetme tingimuste ja reeglite kohta loe lähemalt https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

2) Maksu- ja Tolliamet: toetus FIEle sotsiaalmaksu tasumisel ja ettevõtte maksuvõla intressivabastus

Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla.

Riik kannab FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa nende Maksu- ja Tolliametis (MTA) olevatele ettemaksukontodele. Kui FIE on avansilise makse juba tasunud, siis saab ta seda raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks kas koheselt või tulevikus ja võib selle küsida oma pangakontole. Toetusmeetme tingimuste ja reeglite kohta loe lähemalt https://www.emta.ee/et/uudised/riik-toetab-fie-sid-sotsiaalmaksu-tasumisega

Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata kahe kuu jooksul ehk 1. märtsist kuni 1. maini, maksuvõlgadelt intresse ja neid ei tule ka hiljem tasuda. Kõik deklaratsioonid tuleb siiski õigeaegselt esitada ja kui vähegi võimalik, ka maksud ära maksta. Loe lähemalt https://www.emta.ee/et/uudised/eriolukorras-peatatakse-maksuvolgade-intressi-arvestamine

MTA juhised eriolukorra poolt mõjutatud ettevõtetele on leitavad https://www.emta.ee/et/eriolukord

3) Kredex

KredEx aitab koroonaviiruse Covid-19 tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete. Esimese meetmepaketina hakkab KredEx olukorra leevendamiseks pakkuma järgmisi uusi teenuseid:

1) Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks.

2) Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi.

3) Täiendav tagatisfond laenukäenduste pakkumiseks.

Kredexi kriisimeetmete kohta loe lähemalt https://www.kredex.ee/et/koroona

4) Esmane õigusabi

Eesti Kunstnike Liit võimaldab oma liikmetele tasuta esmast õigusabi, mida osutab kogenud jurist Vahur Glaase. Juristi teenus sisaldab professionaalseid nõuandeid nii loomevaldkonna ja -ettevõtlusega haakuvates (nt autoriõiguse, kunstiteoste tellimise ja teostamisega seotud lepingute, töölepingute, erialaste koostöölepingute jmt) kui eraelulistes (perekond, vara, üürisuhted jne) küsimustes.

NB! Seoses eriolukorraga oleme laiendanud eelnimetatud teenust ka neile kunstnikele, disaineritele ja loomeettevõtjatele, kes ei ole EKLi liikmed, kuid rendivad ruume EKLi hoonetes (Pärnu mnt 154, Vabaduse v 6 ja 8, Hobusepea 2).

Õigusabi osutatakse eelregistreerimisega vahur@glaase.ee või telefonil 5091212 vastavalt kokkuleppele kas kohapeal (õigusbüroo Ignatius, Hobusepea 2 II korrus) või elektrooniliste sidevahendite kaudu. Esmane õigusabi hõlmab kaasuse arutelu ja nõuannet, kuidas seda oleks õiguslikult mõttekas lahendada. Loe lähemalt http://www.eaa.ee/esmane-oigusabi

Comentarios


bottom of page